Září 10, 2018

Životní prostředí

Oblast ekologie – chceme být vzorem v oblasti ekologických řešení

Myslíte si, že odpadové hospodářství v Poličce nemá své mouchy?

Budeme navrhovat a prosazovat

 • U veřejných odpadkových košů i koše na recyklování papíru a plastů. U kontejnerů na plasty a papír i více kontejnerů na oleje. Nově kontejnery na bioodpad a vybudování místní kompostárny.
 • Mapový orientační podklad sběrných míst a ucelenější informace o správném třídění.
 • Na festivalech pořádaných městem používání vratných kelímků na nápoje a nebo jiné ekologicky vhodné řešení.
 • Bezplatná likvidace nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře pro občany města Poličky ( např. starého eternitu ze střech).

Jste spokojeni se stavem krajiny a lesů v našem okolí a s úrovní zeleně a péčí o ni ve městě?

Budeme navrhovat a prosazovat

 • Členění polí a celkové krajiny do menších celků. Pro to je nejlepší nástroj územní studie krajiny, jejíž vznik budeme podporovat.
 • Zpracování ucelené koncepce výsadby a údržby zeleně s jasně stanovenými pravidly, co je kde perspektivní sázet a udržovat.
 • Město je vlastníkem velkého množství lesů a mělo by jít příkladem správného, přírodě blízkého, hospodaření. Navrhneme vymezení malého území, kde bude město provozovat přírodě blízké hospodaření (např. charakter pralesa, správná druhová výsadba s majoritním podílem listnatých dřevin, vytvoření vodních tůní) a postupně toto území rozšiřovat.
 • Budeme vyžadovat medializaci plánu péče o stromy ve městě (co a proč se bude kácet).

Znáte, stejně jako my, recept na vrácení vody do krajiny?

 • Budeme podporovat budování zadržovacích nádrží v lesích (dnes jsou 100% dotovány)
 • Rybníkům ve vlastnictví města vrátit přirozenější charakter. Dnes se staly pouze předmětem masového přerybnění se všemi negativními důsledky
 • V případě nových a opravovaných veřejných sítí oddělit dešťovou a splaškovou kanalizaci, aby se dalo lépe hospodařit s dešťovou vodou. Většina města má v současné době kanalizaci i po opravách stále jednotnou.

Nevíte si rady s obtěžujícím znečištěním ze sousedních komínů?

 • Budeme navrhovat a prosazovat místní vyhlášku, která omezí nad rámec zákona nadměrné znečišťování ovzduší.

Víte, že chemické postřiky na hubení plevele v chodnících mají negativní vliv na lidské zdraví?

 • Budeme prosazovat zákaz používání karcinogenního herbicidu Roundup, kterým se běžně v Poličce ošetřují chodníky a další veřejná místa proti růstu plevele. Negativní vliv tohoto glyfosátu na lidské zdraví byl prokázán několika vědeckými studiemi. Mnohá evropská města ho při údržbě veřejného prostoru buď vůbec nepoužívají nebo jeho užití postupně omezují.